Pozvánka na súťaž

Dobrovoľný Hasičský Zbor obce LIKAVKA
a
Občianske združenie FLORIÁN

Pozvánka

Srdečne Vás pozývame na pohárovú súťaž hasičských družstiev v požiarnom útoku

MEMORIÁL ŠTEFANA RIŠU
a 9. kolo SEVEROSLOVENSKEJ HASIČSKEJ LIGY

dňa 9.8. 2009 o 11:00 hod.
na ihrisku pri hasičskej zbrojnici v Likavke.

Kategórie:  muži, ženy a “starí páni” (nad 35rokov)

Meranie času:  pištoľou (fotobunkou) s elektronickou časomierou na sklápacie terče

Výzbroj:  PS, 2ks savice 2,5m (alebo 4ks po 1,5m – dve a dve spojené),
              sací kôš, 2ks hadice B, 4ks hadice C, rozdeľovač, 2ks prúdnica C
              hadice môžu byť aj športové (20m +/- 1m)

Výstroj:   športová alebo hasičská rovnošata, ľahký opasok, prilba

Štartovné:   7,– EUR

Podľa pravidiel 1985 / hurá systém / na 2ks hadíc B“
• štart z kľudu (povely – na miesta, pripravte sa_pozor_ výstrel)
• pri povele pozor už nesmie byť vykonaný žiadny pohyb
• druhý výstrel znamená STOP
• družstvu je umožnený iba 1x opakovaný štart
• pri štarte na fotobunku sa štartuje družstvo štartovacou pištoľou, nekontroluje sa pohyb a predčasný štart
• kôš musí byť ihneď po ukončení útoku alebo na povel rozhodcu vytiahnutý z nádrže a musí byť po vytiahnutí naskrutkovaný na savici
• savica zo základne môže presahovať max. polovicu svojej dĺžky, ostatné náradie nesmie presahovať okraj základne
• savice na základni sa môžu dotýkať zeme a nemusia byť zoskrutkované do ukončenia útoku
• stroj môže byť naštartovaný pred zahájením útoku aj počas prípravy na základni
• čiara zostreku /max. výška čiary 2cm/ je nedotknuteľná . Pri akomkoľvek dotyku tela, vybavenia prúdara alebo prešľapu čiary výstreku je pokus hodnotený ako neplatný. Naklonenie prúdara alebo presahovanie prúdnice ponad čiaru sa nepovažuje za prešľap
• prúdnica pri nástreku sa môže dotýkať zeme
• medzi zuby polospojok (na základni) aj medzerou medzi košom a závitmi savice musí prejsť tabuľka o hrúbke 1mm. Pri pochybnosti rozhodcu si pretekár sám vykoná kontrolu medzery tabuľkou
• sacie vedenie sa vykonáva bez viečka na hrdle PS 12
• v prípade straty výstroja počas útoku / napr. strata prilby / a do ukončenia pokusu nebude mat súťažiaci výstroj kompletnú bude pokus hodnotený ako neplatný
• družstvo si môže požičať max. jedného pretekára z iného družstva vo svojej kategórii. Súťažiaci na ligovom kole môže súťažiť iba v jednom drese. Prezliekanie dresov sa považuje za nešportové správanie a obe družstvá budú diskvalifikované.
• každý súťažiaci môže absolvovať v jednom závodnom kole max. 2 útoky
• požičaný člen družstva beží v drese svojho družstva
• pri nenaštartovaní stroja pri technickej závade má družstvo možnosť po odstránení závady štartovať, ale až na konci štartového poradia
• ak dôjde k roztrhnutiu hadice /nie ulomeniu alebo vyvlečeniu z polospojky / počas útoku má družstvo možnosť štartovať druhy krát, ale až na konci štartového poradia. O druhy pokus musí ihneď požiadať usporiadateľa.

Tešíme sa na vašu účasť !
                                                                       Mgr. Peter Brtko
                                                                   tajomník DHZ Likavka
                                            mob. 0918 566 535;   e-mail: brtko.peter@gmail.com