Stanovy

Článok 1
Základné ustanovenia

 1. Názov združenia je FLORIÁN (ďalej len “združenie“). Združenie je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov pôsobiacich na území Slovenskej republiky.
 2. Sídlom združenia je S. Nemčeka 169, 034 95 Likavka

Článok 2
Ciele a činnosť

 1. Hlavným cieľom združenia je podpora a propagácia myšlienok hasičstva a podpora hasičského športu vo všetkých vekových kategóriách, a to najmä:
  1. vytváranie možnosti pre pestovanie amatérskeho hasičského športu pri širšie vrstvy obyvateľstva za účelom upevňovania ich zdravia a zvyšovania telesnej a duševnej zdatnosti,
  1. podpora aktívneho trávenia voľného času detí a mládeže,
  1. budovanie a rozvíjanie zručností a schopností detí a mládeže podporujúcich integráciu do spoločnosti,
  1. zapájanie rodinných príslušníkov do spoločných aktivít s deťmi,
  1. udržiavanie kondície a nadobudnutých zručností občanov, podporovanie zdravého spôsobu ich života,
  1. utužovanie dobrých medziľudských vzťahov občanov v súlade s princípmi hasičstva a dobrovoľníctva,
  1. vzdelávanie občanov pracujúcich s deťmi a mládežou, organizovanie prednášok, školení a seminárov,
  1. usporadúvanie športových a kultúrno-spoločenských akcií.
 • Na dosiahnutie týchto cieľov združenie úzko spolupracuje s Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky, orgánmi štátnej správy, územnej samosprávy a ostatnými fyzickými alebo právnickými osobami.

Článok 3
Členstvo v združení

 1. Členom združenia môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, zanietená pre hasičstvo, ktorá súhlasí so stanovami združenia, alebo právnická osoba, ktorej konateľ spĺňa vyššie uvedené podmienky.
 2. O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky predstavenstvo združenia.
 3. Členstvo vzniká dňom rozhodnutia predstavenstva o prijatí.
 4. Členstvo zaniká:
  1. vystúpením – ak člen združenia písomne oznámi predstavenstvu zrušenie svojho členstva. Členstvo zaniká dňom doručenia žiadosti o vystúpení zo združenia,
  1. vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia predstavenstva o vylúčení. Dôvody vylúčenia sú:
 5. ak člen združenia hrubo porušil stanovy združenia,
 6. ak člen združenia bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, resp. jeho spôsobilosť bola obmedzená,
 7. ak člen združenia bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
  1. smrťou člena, resp. zánikom právnickej osoby,
  1. zánikom združenia.

Článok 4
Práva a povinnosti členov

 1. Členovia združenia majú právo:
  1. plnohodnotne sa zúčastňovať a aktívne sa zapájať do ktorejkoľvek činnosti združenia,
  1. voliť a byť volení do orgánov združenia,
  1. byť informovaní o zámeroch a aktivitách združenia,
  1. predkladať návrhy a pripomienky na zlepšenie činnosti združenia.
 2. Členovia združenia sú pri výkone činnosti v združení povinní:
  1. dodržiavať všetky platné normy a predpisy týkajúce sa výkonu činností realizovaných v združení,
  1. dodržiavať stanovy, plniť uznesenia a úlohy, ktorými sú poverení predstavenstvom združenia,
  1. platiť členské príspevky,
  1. chrániť a nepoškodzovať dobré meno združenia.

Článok 5
Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

 1. valné zhromaždenie,
 2. predstavenstvo,
 3. dozorná rada.

Článok 6
Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi združenia. Právnická osoba je zastúpená ním poverenou osobou.
 2. Valné zhromaždenie:
  1. schvaľuje stanovy združenia a vnútroorganizačné predpisy, ich zmeny a doplnky,
  1. volí a odvoláva predsedu a členov predstavenstva,
  1. volí a odvoláva členov dozornej rady,
  1. schvaľuje plán činnosti a správu o hospodárení združenia,
  1. schvaľuje rozpočet združenia,
  1. rozhoduje o zrušení združenia.
 3. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo združenia podľa potreby, najmenej však jedenkrát do roka. Ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov združenia, predstavenstvo združenia je povinné zvolať valné zhromaždenie do jedného mesiaca. Prvé valné zhromaždenie musí byť zvolané do 3 mesiacov odo dňa vzniku združenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia, rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

Článok 7
Predstavenstvo

 1. Predstavenstvo je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
 2. Predstavenstvo má najmenej 5 členov, a tvorí ho:
  1. predseda predstavenstva,
  1. tajomník predstavenstva,
  1. hospodár,
  1. členovia.
 3. Štatutárnym orgánom združenia je predseda združenia. Tento koná v mene združenia tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu združenia pripojí svoj podpis a odtlačok pečiatky.
 4. Funkčné obdobie predstavenstva je 5 rokov. Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za polrok. Jeho rokovania zvoláva a riadi predseda predstavenstva. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak sú prítomní všetci jeho členovia, rozhoduje nadpolovičnou väčšinou.
 5. Predstavenstvo:
  1. volí spomedzi svojich členov tajomníka a hospodára.
  1. riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
  1. vypracúva plán činnosti a správu o hospodárení združenia,
  1. vypracúva návrh rozpočtu,
  1. rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,
  1. rozhoduje vo veciach, ktoré nemá vo svojej pôsobnosti valné zhromaždenie,
  1. rozhoduje o zrušení združenia, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia.

Článok 8
Dozorná rada

 1. Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia. Za svoju činnosť sa zodpovedá valnému zhromaždeniu.
 2. Dozorná rada má troch členov, ktorých volí valné zhromaždenie na dobu 5 rokov.
 3. Dozorná rada:
  1. kontroluje dodržiavanie stanov združenia a vnútorného poriadku,
  1. kontroluje činnosť predstavenstva združenia,
  1. dohliada na riadny výkon činností vykonávaných v rámci združenia,
  1. kontroluje hospodárenie združenia,
  1. volí zo svojich členov predsedu, ktorý riadi činnosť dozornej rady.
 4. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v predstvenstve združenia.
 5. Dozorná rada je oprávnená iniciovať zvolanie valného zhromaždenia v prípade, že v rámci svojej kontrolnej činnosti zistí také skutočnosti, ktoré nie sú v súlade so stanovami združenia. V takom prípade postačuje ak o zvolanie valného zhromaždenia požiada jedna tretina všetkých členov združenia.

Článok 9
Hospodárenie združenia

 1. Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom, ktorý je nedotknuteľným vlastníctvom združenia a slúži výhradne na plnenie jeho cieľov.
 2. Majetok združenia tvorí:
  1. hmotný a nehmotný majetok združenia,
  1. prostriedky získané z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia,
  1. prostriedky získané od darcov, sponzorov alebo fyzických či právnických osôb,
  1. prostriedky získané z grantov a finančnej podpory,
  1. dotácie zo štátneho rozpočtu,
  1. členské príspevky.
 3. Finančné prostriedky združenia sa ukladajú na samostatný účet zriadený na tento účel v peňažnom ústave.
 4. Prostriedky združenia možno použiť len na plnenie cieľov uvedených v čl. 2.
 5. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá predstavenstvo združenia.

Článok 10
Zánik združenia

 1. Združenie zaniká:
  1. dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.
  1. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.
 2. Ak združenie zaniká rozpustením, predstavenstvo ustanoví likvidátora.
 3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na všeobecne prospešné ciele a činnosti podobné cieľom likvidovaného združenia.

Článok 11
Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením.
 2. Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR.
 3. Členovia prípravného výboru sa do konania prvého valného zhromaždenia združenia stávajú členmi prvého predstavenstva združenia.. Ich funkčné obdobie končí dňom konania valného zhromaždenia.