Preventívne kontroly

Povinnosť vykonať preventívne protipožiarne kontroly má obec na základe prenesenej štátnej správy v zmysle ustanovení § 23 a § 24 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Preventívne protipožiarne kontroly sa vykonávajú v stanovenej periodicite, kedy v zmysle § 43 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, v znení vyhlášky MV SR č. 591/2005 Z.z., lehota medzi kontrolami nesmie byť dlhšia ako päť rokov. Kontroly sa vykonávajú v objektoch a priestoroch fyzických osôb, právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb, v ktorých sa nevykonáva štátny požiarny dozor.

Posledné vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol bolo v roku 2014: Preventívne protipožiarne kontroly vykonalo v určenom úseku 14 dvojčlenných kontrolných skupín. Počas kontrol boli zistené len také nedostatky, ktoré bolo možné odstrániť priamo na mieste. V drvivej väčšine jednotliví občania, ako aj podnikatelia, poskytli kontrolným skupinám potrebnú súčinnosť. Kontrolné skupiny okrem samotnej kontroly, poskytli občanom na požiadanie aj informácie z oblasti požiarnej bezpečnosti. Skontrolovaných bolo až 85,5% objektov, ktoré boli do plánu zahrnuté. Ostatné subjekty nebolo možné skontrolovať kvôli nedostupnosti majiteľa (užívateľa) objektu, alebo z dôvodu neužívania objektu.