O združení

Čo páli to uhasíme!
Spoločne proti nude a pre hľadanie pozitívnych hodnôt v nás.

Človek a oheň, obec a požiarna ochrana, hasiči a sv. Florián…
to sú spojenia, nad ktorými sa už po niekoľko generácií takmer nikto ani nezamyslí.
Patria k sebe, veď je naozaj ťažko predstaviť si živé a rodinné spoločenstvo obyvateľov obce,
ktorému by chýbali obetaví a odvážni ľudia, ochotní zanechať akúkoľvek dôležitú prácu
alebo prerušiť odpočinok a spánok a bežať na pomoc,
keď zaznie signál, že u niekoho horí.

        Občianske združenie FLORIÁN je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov pôsobiacich na území Slovenskej republiky.

        Vzniklo za účelom podpory a propagácie myšlienok hasičstva a podpory hasičského športu vo všetkých vekových kategóriách, čo je aj hlavným cieľom združenia.

        Snahou združenia je vytvárať možnosti pre pestovanie amatérskeho hasičského športu pre širšie vrstvy obyvateľstva za účelom upevňovania ich zdravia a zvyšovania telesnej a duševnej zdatnosti.

        Aktívne trávenie voľného času detí a mládeže je jedným z dôležitých cieľov nášho združenia. Preto chce Občianske združenie FLORIÁN vytvárať nové a nové možnosti pre budovanie a rozvíjanie zručností a schopností detí a mládeže podporujúcich integráciu do spoločnosti.

        Usporadúvaním rôznych športových a kultúrno-spoločenských akcií chce združenie FLORIÁN napomáhať udržiavaniu kondície a nadobudnutých zručností občanov, podporovať zdravý spôsob ich života a zapájaním aj rodinných príslušníkov do týchto spoločných aktivít chce občianske združenie utužovať dobré medziľudské vzťahy občanov v súlade s princípmi hasičstva a dobrovoľníctva.

        Vzdelávanie občanov pracujúcich s deťmi a mládežou, organizovanie prednášok, školení a seminárov je ďalšou z náplní práce občianskeho združenia FLORIÁN.