VII. ročník Zimného sústredenia mladých hasičov

Občianske združenie FLORIÁN / Obecný hasičský zbor – Likavka / Základná škola s materskou školou – Likavka a Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany – Ružomberok

ORGANIZUJE

VII. ročník Zimného sústredenia mladých hasičov pod názvom ČO PÁLI TO UHASÍME – SPOLOČNE PROTI NUDE A PRE HĽADANIE POZITÍVNYCH HODNÔT V NÁS

„Zimné sústredenie“ je organizované za účelom zdokonalenia špeciálnych zručností mladých hasičov v praktickej činnosti s technickými prostriedkami. Cieľom tejto akcie je rozvoj a popularizácia ako aj podpora hasičského športu, podpora aktívneho trávenia voľného času a budovanie a rozvíjanie zručností a schopností detí a mládeže.

TERMÍN A MIESTO: Sústredenie sa uskutoční 28. marca 2009 o 9,00 v telocvični Základnej školy s materskou školou v Likavke.

ÚČASŤ: Sústredenia sa môže zúčastniť maximálne jedno družstvo chlapcov a jedno družstvo dievčat z jednej organizácie. K prezentácii bude mať každý člen družstva kartičku zdravotného poistenia inak nebude pripustený ku štartu. Hasičské družstvá okresu Ružomberok sa preukážu Preukazom mladého požiarnika.

PRIHLÁŠKY: Záväzné prihlášky je potrebné zaslať do 20. marca 2009, na adresu „Obecný úrad Likavka – DHZ Likavka, predseda DHZ p. Róbert Lejko. Je možné aj telefonické prihlásenie družstva na tel. čísle 0907/ 837 928 – p. Rastislav Kudlička. V tom prípade je potrebné vyplnené prihlášky doniesť k prezentácii.

DRUŽSTVO: Tvorí 9 členov a jeden náhradník v kategóriách podľa pravidiel pre celoštátnu hru „Plameň“ – t. j. 8 až 15 roční pričom vek sa počíta ku dňu organizovaniu súťaže. Štart náhradníka musí vedúci družstva nahlásiť pred začiatkom disciplíny. Vek sa počíta zo súčtu vekov všetkých 10 členov družstva. V prípade, že družstvo nastúpi bez náhradníka k veku 9 členov sa pripočíta ešte jeden „maximálny vek“.

DISCIPLÍNY:

    * Štafeta požiarnych dvojíc (príloha č. 1).
    * Požiarny útok – upravený halový variant (príloha č. 2).
    * Uzlová štafeta (príloha č. 3)

PRIEBEH PLNENIA DISCIPLÍN: Družstvo bude vykonávať disciplínu podľa vylosovaného poradia (na nástupe vedúcich) a to v poradí „štafeta požiarnych dvojíc“ a hneď splní aj disciplínu „požiarny útok“. „Uzlovú štafetu“ každé družstvo splní kedykoľvek počas plnenia hore uvedených disciplín – bez vopred vylosovaného poradia.

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE:

    * Riaditeľ sústredenia: riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Likavke – Ing. Jozef Maga
    * Hlavný rozhodca: predseda OZ FLORIÁN – JUDr. Miroslav Brtko
    * Rozhodca disciplíny „Štafeta požiarnych dvojíc“ – p. Silvester Slačka.
    * Rozhodca disciplíny „Požiarny útok s vodou – halový variant“ – p. Vladimír Brtko.
    * Rozhodca disciplíny „Uzlová štafeta“ – p. Róbert Lejko
    * Ďalší rozhodcovia budú určení z OHZ Likavka.

ŠTARTOVNÉ: 4,- €

ÚSTROJ: Všetci účastníci (vrátane rozhodcov a vedúcich) musia mať čistú športovú obuv (do haly – biela podrážka) nakoľko sa budú pohybovať po parketách telocvične. Športové oblečenie musí súťažiacim prekrývať lakte a kolená. Vedúci družstiev zodpovedajú za dodržiavanie interných predpisov „Poriadok a pokyny pre správanie sa v telocvični“. Organizátori a usporiadateľ nezodpovedá za prípadné straty, alebo odcudzenie cenných predmetov.

ZDRAVOTNÁ SLUŽBA: Bude zabezpečená hliadkou SČK. DOPRAVA: Na náklady vysielajúcej organizácii.

STRAVA: Každé družstvo, ktoré zašle záväznú prihlášku resp. sa prihlási do určeného termínu, dostane studený obed (bageta) pre každého člena družstva.

VYHODNOTENIE: Výsledné poradie bude určené súčtom časov a trestných sekúnd zo všetkých disciplín.

POPIS JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍN: viď prílohy VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

    * po poslednej disciplíne odovzdá veliteľ družstva „Štartovnú listinu“ sčítacej komisii
    * konzultácia k smerniciam a k výkladu pravidiel je možná: p Kudlička 0907/837 928, p. Brtko 0908/200 826.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

    * 8,00 – 8,30 – prezentácia družstiev
    * 8.30 – 8,45 – otvorenie súťaže, rozlosovanie družstiev, porada vedúcich
    * 9,15 – 12,00 – plnenie jednotlivých disciplín
    * 12,30 – vyhodnotenie a ukončenie súťaže.

TECHNICKÉ PROSTIEDKY: (dodá usporiadateľ)

    * Požiarny útok dvojíc – maketa hydrantového nádstavca, prúdnica, hadica „C“ /10 m/ – 2x, povrázky na viazanie uzlov.
    * Požiarny útok – halový variant – maketa motorovej striekačky PS-12, savica „A“ /ø110/1,5 m/ 2x, sací kôš ø110, hadica „B“ /10 m/ 2x, rozdeľovač 2x, hadica „C“ /10 m/ 4x, prúdnica 2x, opasok 2x.
    * Uzlová štafeta – 9 ks povrázkov na viazanie uzlov.

Veríme, že svojou účasťou pomôžete k naplneniu účelu a cieľov „VII. ročníka Zimného sústredenia mladých hasičov“.