Likavskí hasiči vytvorili mobilnú aplikáciu pre zvolávací systém

S príchodom celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov medzi dobrovoľnými hasičmi na celom Slovensku v roku 2015 čoraz viac rezonovala potreba vytvorenia funkčného systému zvolávania členov dobrovoľných hasičských zborov obcí na výjazdy. Táto potreba bola čoraz naliehavejšia s blížiacim sa dátumom 1. septembra 2015 – s dňom účinnosti novely zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a účinnosti novely vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách. Aby likavskí hasiči nezostali nič dlžní svojej povesti, pustili sa i oni do riešenia problému, ako efektívne informovať svojich členov o potrebe výjazdu tak, aby bola zabezpečená akcieschopnosť zboru.

   Nakoľko zvolávacích systémov, ktoré využívali SMS správy prostredníctvom mobilných operátorov, bolo už v tom čase na svete niekoľko, rozhodli sme sa tiež ísť podobnou cestou, keďže prostredníctvom SMS správ už dnes nie je problém ovládať sirénu či dvere na hasičskej zbrojnice. Za jedinú nevýhodu zvolávania pomocou SMS správ sme považovali to, že i keď dnes každý má mobilný telefón neustále pri sebe, nie vždy sa mu „podarí“ zaregistrovať doručenú správu s výzvou k výjazdu. Preto sme sa rozhodli vytvoriť aplikáciu pre mobilné telefóny, ktorá vždy „prebudí“ mobil do hlasného režimu a prostredníctvom zvuku sirény upozorní majiteľa telefónu na doručenie dôležitej SMS správy.

   Takáto aplikácia uzrela svetlo sveta na Google Play dňa 20. novembra 2015 pod názvom FIRE STATION ALARM a je určená pre hasičov, záchranárov, zdravotníkov a pre všetkých, ktorí sú upozorňovaní na výjazd pomocou SMS správ.  A čo všetko táto aplikácie vie?

   Po nastavení podmienok na vyvolanie poplachu – telefónnych čísel alebo kľúčových slov – aplikácia spustí sirénu a aktivuje dialógové okno, ktoré umožní jednoducho odpovedať, či sa používateľ aplikácie výjazdu zúčastní, alebo nie, alebo odpovedať vlastnou preddefinovanou SMS správou. Siréna najvyššej hlasitosti zaznie aj keď je telefón v tichom režime a sú vypnuté všetky zvuky telefónu a umlčať ju môže len používateľ mobilného telefónu. Ak používateľ aplikácie nereaguje v stanovenom čase, alebo ak je aplikácia deaktivovaná, je vyhlasovateľovi poplachu odoslaná aická SMS správa, ktorá ho informuje, že užívateľ nereaguje, resp. že aplikácia je deaktivovaná.

   Aplikácia ďalej umožňuje hromadné posielanie vopred pripravených SMS správ na neobmedzený počet telefónnych čísel a jedným úkonom tak vyvolať poplach u viacerých osôb. Umožňuje vytvoriť viac zoznamov adresátov, napr. členov družstiev hasičských jednotiek a neobmedzený počet preddefinovaných správ. Od podobných aplikácií sa líši tým, že je komplexná, čiže poplach umožňuje aj vyvolať aj prijať, je jednoduchá, je “blbuvzdornejšia”, lebo eliminuje ľudskú zábudlivosť napr. tým, že keď je potrebné alarm stíšiť, tak je možné vopred zvoliť dobu, po ktorú má byť alarm nefunkčný a alarm sa po uplynutí zvolenej doby aktivuje sám a podobne.

   Naša doterajšia prax ukazuje, že po vyhlásení poplachu operačným strediskom KR HaZZ väčšinou telefonicky veliteľovi DHZO tento prostredníctvom aplikácie okamžite jedným kliknutím vyvolá poplach u svojich členov, a podľa požiadavky operačného strediska zvolá jedno alebo dve družstvá, členovia ktorých dostanú SMS správu o potrebe výjazdu, ktorú neprehliadnu, pretože ich mobilný telefón, i keď je v tichom režime, ich hlasným zvukom sirény upozorní na poplach a tým je vždy zabezpečený výjazd hasičskej jednotky od vyžiadania pomoci operačným strediskom v počte 1 + 3 do desiatich minút v zmysle vyššie uvedenej vyhlášky o hasičských jednotkách.

   A ako vidíme budúcnosť tejto aplikácie? Naša prax tiež ukazuje, že i keď je časový limit na výjazd stanovený vyhláškou zo strany dobrovoľných hasičských zborov vždy dodržaný, čas potrebný k príjazdu na miesto zásahu by sa dal ešte skrátiť napr. tým, že už bezprostredne po vzniku udalosti by priamo operačné stredisko „aktivovalo“ členov príslušného DHZO a upozornilo jeho členov na potrebu zásahu prostredníctvom jedného kliku a jednej hromadnej SMS správy a našej aplikácie, teda napr. všetci členovia by dostali správu typu POZOR, pripravte sa na zásah, pričom v prípade potreby by následne veliteľ jednotky vyhlásil poplach pre svojich členov. Tiež operačné stredisko by získalo okamžitý prehľad o členoch, ktorí sú pripravení na zásah.

Zásady ochrany osobných údajov: Aplikácia pri manipulácii s informáciami z telefónneho zoznamu alebo s kontaktnými údajmi tieto a ani žiadne iné osobné údaje nikde neprenáša, neposiela, nezhromažďuje, nevyužíva a ani inak nespracúva, kontaktné údaje nie sú zverejňované a ani inak a nikomu nie sú sprístupňované.