Jarné obdobie – zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

Vážení spoluobčania,

tak ako minulý rok Vás chceme v tomto období osloviť, pretože jarné obdobie je považované za najviac rizikové z hľadiska vzniku lesných požiarov. V značnej miere to závisí aj od vývoja počasia. Rýchle šírenie požiarov podporuje najmä dlhotrvajúce sucho a teplé počasie. V prípade vzniku požiaru je ďalším faktorom aj vietor. Jarné počasie k nám zavítalo o niečo skôr a preto je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť.

Veľa lesných požiarov pritom vzniká z nedisciplinovanosti či neopatrnosti nás ľudí. Nehovoriac o tom, že niektorí spomedzi nás verejne porušujú obmedzenia uložené zákonmi a všeobecne záväznými nariadeniami obcí. V blízkosti lesa, pasienkov alebo priamo v záhradách a v blízkosti obydlí vypaľujú suchú trávu alebo nahromadený záhradný odpad. Vôbec si neuvedomujú, že takýto spôsob zbavovania sa záhradného odpadu resp. “skrášľovania” pozemku je nebezpečný a neekologický. Likvidácia takýchto požiarov a najmä lesných požiarov je spojená s potrebou nasadenia vyššieho počtu hasičov a techniky, čo v konečnom dôsledku prináša aj značné finančné náklady. Preto by sme si mali uvedomiť, že vedomé založenie ohňa, prostredníctvom ktorého chceme vyriešiť náš “problém” so suchou trávou alebo záhradným odpadom, môže skončiť požiarom a vzniknuté následky svojho konania budeme musieť znášať. Mnohí sme boli svedkami toho, ako sa niekto “najčastejšie sused” s pomocou ohňa zbavuje svojho “problému”. Položme si otázku; urobili sme niečo?! Upozornili sme niekoho?! Všetci, ktorí odpovedali na otázky kladne postupovali správne.

Tiež upozorňujeme aj turistov, že oheň možno klásť len na určených miestach a zvýšenú pozornosť treba venovať jeho dôslednému uhaseniu.

Ďalšou oblasťou na ktorú chceme upozorniť, je prevencia vzniku požiarov v rodinných domoch, bytových domoch a v stavbách k nim patriacim, pretože aj v tomto prípade väčšina požiarov vzniká z nedbanlivosti a neopatrnosti. Toto nepriaznivo zasahuje do života a zdravia ľudí a ohrozuje ich majetok. Preto dodržiavajte aspoň tieto opatrenia: pravidelne kontrolujte stav vykurovacích telies, elektrickej inštalácie, komínového telesa, pravidelne zabezpečte vyčistenie komína, dbajte na zvýšenú opatrnosť pri varení a pri manipulácii s otvoreným ohňom, všetky spotrebiče a vykurovacie telesá používajte v súlade s návodom a účelom ich použitia. Osobitnú pozornosť venujte skladovaniu horľavých látok, plynov v stlačených nádobách a dodržiavajte bezpečné vzdialenosti od vykurovacích telies, spotrebičov a komínových telies. V prípade, že v domácich podmienkach skladujete seno alebo inú poľnohospodársku úrodu, prípadne používate udiareň, dbajte obzvlášť na zvýšenú bezpečnosť.  

Ak však už požiar vznikne, každý občan je povinný vykonať nevyhnutné opatrenia na  zamedzenie šírenia ohňa, poskytnúť osobnú pomoc hasičskej jednotke, prípadne v zmysle pokynov a usmernení hasičov vykonať činnosť zameranú na lokalizáciu a likvidáciu požiaru.

Zo zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi (ďalej len „zákon”) vyplývajú povinnosti aj pre obce. Jednou z úloh, ktorá pre obec zo zákona vyplýva, je povinnosť zabezpečiť prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany alebo inej odborne spôsobilej osoby vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci. Tieto preventívne protipožiarne kontroly vykonávajú určené kontrolné skupiny, zložené z dobrovoľných hasičov. Kontroly sa vykonávajú v rodinných domoch, v objektoch právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru.

V tomto roku uplynie päťročná lehota od poslednej preventívnej protipožiarnej kontroly v našej obci. Preto Vás chceme už teraz informovať o tom, že v priebehu roka budú takéto kontroly v našej obci prebiehať. Obec prostredníctvom kontrolných skupín v rámci kontroly upozorňuje fyzické osoby a príslušných zamestnancov právnických osôb na zistené nedostatky a požaduje ich odstránenie bez zbytočného odkladu. Nedostatky, ktoré nie je možné odstrániť bez zbytočného odkladu, kontrolné skupiny oznamujú obci, ktorá rozhodnutím uloží lehotu na ich odstránenie. Po uplynutí lehoty určenej na odstránenie nedostatkov sa vykonáva kontrola, ktorou sa overuje splnenie uložených opatrení. V niektorých prípadoch môže obec dokonca rozhodnúť o vylúčení veci z používania.

Dúfame, že pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol poskytnete dobrovoľným hasičom potrebnú súčinnosť a rovnako veríme, že nám svojou opatrnosťou a ostražitosťou pomôžete znížiť počet požiarov a ich následkov.